Об утверждении Положения о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участниках

Правління Національного банку України

ПОСТАНОВА 

15 серпня 2016 року м. Київ № 369

Про затвердження Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 48, 66, 67 Закону України “Про банки і банківську діяльність” Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників, що додається.

2. Департаменту фінансового моніторингу (Береза І. В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на в. о. заступника Голови Національного банку України Рожкову К. В.

4. Постанова набирає чинності з 01 вересня 2016 року.

Голова                                                                                                                                       В. О. Гонтарева

Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова
Правління Національного
банку України 15 серпня 2016 року
№ 369

 

Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників

 

1. Це Положення розроблене відповідно до Законів України “Про Національний банк України”, “Про банки і банківську діяльність” (далі - Закон про банки) з метою недопущення здійснення банками ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку (далі - ризикова діяльність) та підвищення ефективності управління ризиками.

Вимоги цього Положення поширюються на банки, відокремлені підрозділи банків, філії іноземних банків (далі - банки).

2. У цьому Положенні терміни і поняття вживаються в таких значеннях:

1) джерела походження коштів (активів) - документально підтверджені [на підставі офіційних документів, належним чином засвідчених їх копій або інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою)] відомості, що дають можливість зробити обґрунтований висновок щодо наявності достатніх фінансових можливостей клієнта, адекватних його фінансовому стану та/або соціальному статусу;

2) економічна доцільність (сенс) фінансової операції - аргументоване обґрунтування, що така фінансова операція спрямована на досягнення економічного результату, економічних або особистих цілей, які не порушують вимоги законодавства України або не спрямовані на такі порушення;

3) індикатор(и) ризикової фінансової операції - установлена Національним банком України (далі - Національний банк) ознака чи сукупність ознак фінансових операцій, учасників фінансових операцій та їх намірів/дій, що дають змогу виявляти ризикові фінансові операції;

4) ризикова фінансова операція - фінансова операція, що містить/може містити ознаки здійснення банком ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку (далі - ризикова діяльність), у тому  

числі для приховування реальних вигодоодержувачів, здійснення будь-яких дій, пов'язаних з коштами, що можуть бути одержані внаслідок вчинення злочину, спрямованих на приховування джерел походження зазначених коштів чи сприяння особі, яка є співучасником у вчиненні злочину, що є джерелом походження зазначених коштів, тощо.

Інші терміни, які вживаються в цьому Положенні, використовуються в значеннях, визначених законами України та нормативно-правовими актами Національного банку.

3. Банк зобов’язаний забезпечити всебічний аналіз та перевірку документів (інформації) про фінансові операції (які здійснюються та/або які клієнт має намір здійснити) клієнтів банку та відомостей про їх учасників, які є підставою для:

1) купівлі іноземної валюти з метою перерахування за межі України;

2) перерахування іноземної валюти за межі України;

3) перерахування коштів у гривнях на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів, відкриті в банках;

4) перерахування коштів на користь нерезидентів через філії банків, відкриті на території інших держав;

5) надання згоди на обслуговування операцій за договором (у тому числі в разі внесення змін до договору), що передбачає виконання резидентами боргових зобов’язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами, позиками в іноземній валюті;

6) зарахування коштів у гривнях та іноземній валюті на інвестиційні рахунки, що відкриваються нерезидентам-інвесторам у банках України, як повернення іноземної інвестиції та прибутків, доходів, інших коштів, одержаних іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні тощо.

4. Вимоги цього Положення не поширюються на фінансові операції (крім купівлі/перерахування іноземної валюти за межі України з метою повернення іноземному інвестору дивідендів), що здійснюються:

1) на користь держави або під державні гарантії;

2) за кредитами, позиками, що залучаються відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, або від міжнародних фінансових організацій, членом яких є Україна, або від міжнародних фінансових організацій, за договорами з якими Україна зобов’язалася забезпечувати правовий режим, що надається іншим міжнародним фінансовим організаціям;

3) за проектами (програмами) міжнародної технічної допомоги, що пройшли державну реєстрацію;

4) за проектами, що здійснюються на підставі угод між Україною і Європейським Союзом про участь України в міжнародних програмах Європейського Союзу;

5) за міжнародно-технічними програмами і проектами, зареєстрованими відповідно до частин п’ятої і шостої статті 66 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”;

6) використанням ґрантів від міжнародних фінансових організацій, членом яких є Україна, на користь юридичної особи-резидента, фінансування якої здійснюється за рахунок таких ґрантів та в органах управління якої бере участь Уряд України;

7) на виконання договорів, укладених резидентами з міжнародними фінансовими організаціями, членом яких є Україна, та до договорів з міжнародними фінансовими організаціями, щодо яких Україна зобов’язалася забезпечувати правовий режим, що надається іншим міжнародним фінансовим організаціям чи резидентам;

8) на виконання договорів, укладених резидентами з міжнародними компаніями (уключаючи їх дочірні та афілійовані компанії), включеними до списку 2 000 найбільших публічних компаній світу (Forbes Global 2000);

9) з метою проведення розрахунків між суб’єктами господарської діяльності України та іноземними суб’єктами господарської діяльності в рамках міжнародних договорів України;

10) на суму, що не перевищує 150 000 гривень або не перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну 150 000 гривень (за винятком випадків наявності ознак дроблення сукупності пов’язаних відповідних фінансових операцій) за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату включення операції до реєстру операцій із купівлі іноземної валюти/перерахування за межі України іноземної валюти/перерахування коштів у гривнях на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях, відкриті в уповноважених банках/перерахування коштів, що здійснюється на користь нерезидентів через філії банків, відкриті на території інших держав, який формується та подається до Національного банку згідно з Інструкцією про порядок формування уповноваженими банками реєстрів, затвердженою постановою Правління Національного банку України від O7 квітня 2O^ року № 247 (зі змінами) (далі - Інструкція № 247).

5. Аналіз і перевірка документів (інформації) про фінансову операцію (намір здійснення фінансової операції) та її учасників (далі - аналіз документів) здійснюються працівниками банку, які відповідають за функцію валютного контролю та/або іншими працівниками банку, на яких покладено обов’язок перевірки документів, що надаються клієнтами банку, до моменту здійснення фінансової операції (наміру здійснення фінансової операції) та до моменту подання документів до Національного банку з урахуванням вимог законодавства України у сфері валютного регулювання та валютного контролю, з метою виявлення індикаторів ризикової фінансової операції, наведених у додатках І, 2 до цього Положення, визначення наявності або відсутності ознак здійснення банком ризикової діяльності, наявності або відсутності підозр та підстав уважати, що характер або наслідки фінансових операцій можуть нести реальну або потенційну небезпеку інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, та складання висновку відповідно до пунктів І2, ІЗ цього Положення.

Для проведення аналізу документів та підготовки висновку також можуть залучатися працівники інших підрозділів банку.

6. Аналізу підлягають документи, на підставі яких має здійснюватися відповідна фінансова операція, інформація про клієнта та його діяльність, інша інформації щодо учасників фінансової операції та їх діяльності.

Аналіз документів про фінансові операції, визначені у пункті 3 цього Положення, та їх учасників за кореспондентським рахунком (уключаючи кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях) здійснюється з урахуванням порядку ведення та використання такого рахунку.

7. Аналіз документів залежно від наявності можливих індикаторів ризикової фінансової операції має уключати такі заходи, зокрема:

1) вивчення суті та мети фінансової операції;

2) установлення відповідності/невідповідності суті фінансової операції змісту діяльності її учасників;

3) установлення наявності/відсутності економічної доцільності (сенсу) фінансової операції та/або інших ознак здійснення ризикової діяльності;

4) установлення достатності/недостатності реальних фінансових можливостей проводити (ініціювати) фінансову операцію на відповідну суму;

5) вивчення інформації про учасників фінансової операції, їх

діяльність та ділову репутацію; 

6) установлення джерел походження коштів (активів), до яких зокрема може бути віднесено: заробітну плату фізичної особи, дохід, отриманий від реалізації продукції, надані послуги, виконані роботи, продаж майна, отримання спадку, набуття права на скарб;

7) установлення кінцевих бенефіціарних власників учасників фінансової операції.

8. Якщо до здійснення фінансової операції (наміру здійснення фінансової операції) немає необхідних для проведення аналізу документів (відомостей, у тому числі розміщених у публічних джерелах, зокрема в мережі Інтернет) щодо такої фінансової операції, відомостей про її учасників або ці документи (відомості) не містять достатньої інформації щодо неї (них) та/або за наявності індикаторів ризикової фінансової операції, то банк має право витребувати від клієнта (представника клієнта) додаткові документи (інформацію), перелік яких наведено в додатках І, 2 до цього Положення (далі - додаткові документи), у визначених банком обсягах та строки. Перелік додаткових документів не є вичерпним та визначається банком з урахуванням суті та мети фінансової операції клієнта.

9. Банк має пересвідчитися в чинності (дійсності) поданих клієнтом документів та відповідності їх оформлення вимогам законодавства України. Копії документів, що подаються до банків (у тому числі копії, перекладені на українську мову), засвідчуються підписом керівника (уповноваженої ним особи) та відбитком печатки клієнта (за наявності) або, якщо це передбачено договором банківського рахунку, - в електронному вигляді засобами програмно-технічного комплексу “клієнт-банк”, “клієнт-Інтернет-банк” тощо. У разі можливості перевірки інформації на підставі публічних джерел, у тому числі в мережі Інтернет, додаткове подання документів клієнтами для здійснення аналізу не вимагається.

Банк у висновку, передбаченому пунктом 12 цього Положення, фіксує результати перевірки інформації на підставі публічних джерел, у тому числі отриманої з мережі Інтернет.

10. У разі наявності індикаторів ризикової фінансової операції банк до здійснення фінансової операції (наміру здійснення фінансової операції) зобов’язаний провести додаткову перевірку клієнта та додаткових документів, у тому числі наведених у додатках І, 2 до цього Положення, стосовно інших учасників фінансової операції, уключаючи їх представників та/або вигодоодержувачів, а також суті та мети фінансової операції для підтвердження або спростування підозри у зв’язку з наявністю індикаторів ризикової фінансової операції. 

11. Банк додатково може скористатися інформацією із публічних джерел або від інших фінансових установ щодо клієнта та контрагента(ів), їх засновників (учасників) та посадових осіб.

12. Банк за результатами здійсненого аналізу документів у разі наявності індикаторів ризикової фінансової операції (з урахуванням відомостей, що містяться в отриманих банком додаткових документах) до проведення фінансової операції (наміру здійснення фінансової операції) має скласти обґрунтований висновок про:

проведення заходів, визначених пунктом 7 цього Положення;

результати проведеного аналізу, визначені в колонці З таблиці додатка І, колонці 4 таблиці додатка 2 до цього Положення;

відсутність/наявність ознак здійснення банком ризикової діяльності;

підстави уважати, що характер або наслідки фінансових операцій можуть нести реальну або потенційну загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку;

відсутність/наявність підозри (далі - висновок).

Висновок може складатися за кожним зовнішньоекономічним контрактом за умови здійснення аналізу щодо кожної фінансової операції з урахуванням наявності/відсутності змін, які відбуваються під час проведення розрахунків.

Висновок про недостатність фінансової можливості проводити (ініціювати проведення) фінансову(ої) операцію(ї) на відповідну суму; відсутність економічної доцільності (сенсу) фінансової операції та/або наявність ознак(и) здійснення банком ризикової діяльності; наявність підозри; наявність підстав уважати, що характер або наслідки фінансових операцій можуть нести реальну або потенційну небезпеку інтересам вкладників чи інших кредиторів банку є підставою для відмови банком у здійсненні (наміру здійснення) фінансових операцій клієнта.

13. Висновок засвідчується підписами керівників (працівників, які виконують їх функції) підрозділів, що були залучені для аналізу документів, та зберігається протягом строків, визначених законодавством України.

14. Якщо після подання документів стосовно фінансової операції (наміру здійснення фінансової операції) та її учасників до Національного банку відповідно до вимог Інструкції № 247 та Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2OO4 року № 27O, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 липня 2OO4 року за № 885/9484 (зі змінами) (далі - Положення № 270), банком отримано інформацію, додаткові договори/угоди, документи, які стосуються реалізації відповідних зовнішньоекономічних договорів/зобов’язань тощо, яка/які може/можуть свідчити про наявність ознак(и) здійснення банком ризикової діяльності; наявність підозри; наявність підстав уважати, що характер або наслідки фінансових операцій можуть нести реальну або потенційну небезпеку інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, то банк зобов’язаний у найкоротший термін протягом робочого дня з моменту отримання такої інформації/документів повідомити Національний банк про таку інформацію, надати підтвердні документи щодо такої інформації та документи/інформацію стосовно вжитих заходів щодо здійсненого аналізу таких документів.

15. Надання документів стосовно фінансової операції (наміру здійснення фінансової операції) та її учасників до Національного банку здійснюється відповідно до вимог Інструкції № 247. У разі наявності індикаторів ризикової фінансової операції пакет документів також має додатково містити висновок за кожним зовнішньоекономічним контрактом, анкету клієнта та інші документи/інформацію стосовно вжитих заходів щодо здійсненого аналізу (аналіз здійснюється щодо кожної фінансової операції з урахуванням наявності/відсутності змін, які відбуваються під час проведення розрахунків).

У разі наявності індикатора ризикової фінансової операції, зазначеного в пункті 17 додатка 1 до цього Положення, та за умови відсутності зовнішньоекономічного контракту, пакет документів також має додатково містити висновок щодо клієнта - постійного представництва юридичної особи- нерезидента (аналіз здійснюється щодо кожної фінансової операції з урахуванням наявності/відсутності змін, які відбуваються під час проведення розрахунків).

16. Надання документів щодо реєстрації (унесення змін до реєстрації/нової реєстрації) у Національному банку договору, що передбачає виконання резидентами боргових зобов’язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами, позиками в іноземній валюті (з урахуванням додаткових договорів/угод, документів, які стосуються реалізації кредитного договору/договору позики та здійснення валютних операцій за таким договором), здійснюється відповідно до вимог Положення № 27O.

17. Якщо під час опрацювання банком наданого клієнтом пакета документів, необхідних для реєстрації (унесення змін до реєстрації/нової реєстрації) у Національному банку договору, що передбачає виконання резидентами боргових зобов’язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами, позиками в іноземній валюті (з урахуванням додаткових договорів/угод, документів, які стосуються реалізації кредитного договору/договору позики та здійснення валютних операцій за таким договором), банк установить наявність індикаторів ризикової фінансової операції, визначених у додатку 2 до цього Положення, за умови, що сума кредитного договору/договору позики є більшою за 500 OOO доларів США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за крос-курсом, визначеним згідно з офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день надходження до Національного банку пакета документів (за винятком ознак дроблення), то до Національного банку також надсилаються копії всіх підтвердних документів, поданих резидентом- позичальником до обслуговуючого банку для реєстрації договору (реєстрації змін до договору), висновок, анкету резидента-позичальника та додаткові документи, визначені в додатку 2 до цього Положення.

18. Банк зобов’язаний усі вжитті заходи щодо здійснення аналізу документів про фінансову операцію (намір здійснення фінансової операції) та її учасників підтверджувати документально.

Банк має забезпечити навчання та підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за функцію валютного контролю та/або інших працівників, на яких покладено обов’язок аналізу документів, з метою належного виконання останніми вимог цього Положення.

Банк зобов’язаний на вимогу Національного банку надати висновок та документи стосовно вжитих заходів щодо здійснення аналізу документів про фінансову операцію та її учасників.

Директор Департаменту фінансового моніторингу                                                                                 І.В.Береза

ПОГОДЖЕНО В. о. заступника Голови Національного банку України К. В. Рожкова

 

Додаток 1
до Положення про порядок здійснення банками аналізу
та перевірки документів (інформації) про фінансові
операції та їх учасників
(пункт 5)

 

Заходи щодо здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації)
про фінансові операції та їх учасників

 

 

 

Додаток 2
до Положення про порядок здійснення банками аналізу
та перевірки документів (інформації) про фінансові
операції та їх учасників
(пункт 5)

Заходи щодо здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про наміри здійснення фінансової операції

 

 

 

 

Компания и счет в одной стране