Какие изменения ожидать в налоговый Кодекс Украины в части КИК

17.12.2020 принят законопроект № 4065. Он предусматривает, следующие изменения в НК Украины:

1) перенос сроков подачи отчетности по  КИК на один год. То есть первым отчетным периодом будет 2022 год. При этом важно, что согласно законопроекту первый раз отчет можно будет подать за 2023 год без применения штрафных санкций. В таком случае, в этот отчет потребуется включить и сведения за 2022 год;
- першим звітним (податковим) роком для звіту про контрольовані іноземні компанії є 2022 рік (якщо звітний рік не відповідає календарному року – звітний період, що розпочинається у 2022 році). Контролюючі особи мають право подати звіт про контрольованііноземні компаніїза 2022 рік до контролюючого органу одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств за 2023 рік із включенням зазначеного у такому звіті скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії, що підлягає оподаткуванню в Україні, до показників відповідних декларацій за 2023 рік. При цьому штрафні санкції та/або пеня не застосовуються;

2) действие переходных суммовых порогов в повышенном размере для целей КИК также перенесено на 2022-2023 гг.:

- підпункт "б" підпункту 392 .1.2 пункту 392 .1 статті 392 цього Кодексу для 2022-2023 звітних (податкових) років застосовується в такій редакції
б) володіє часткою в іноземній юридичній особі у розмірі 25 і більше відсотків за умови, що декілька фізичних осіб – резидентів України та/або юридичних осіб – резидентів України володіють частками в іноземній юридичній особі, розмір яких у сукупності становить 50 і більше відсотків, або …

3) штрафные санкции за нарушение правил определения прибыли КИК по результатам 2022-2023 гг. не применяются;

4) внесены поправки по безналоговой ликвидации КИК - а именно:
- ликвидационная масса освобождается от налогов, в том числе, в случае получения ее от номинального собственника*. При этом дополнительно к общему пакету документов в этом случае предоставляются документы о получении таких активов от номинального собственника;

Интересно, что законопроект для определения номинала ссылается на признаки из п. 103.3 Налогового кодекса Украины (НКУ), что, по нашей оценке, не совсем корректно (поскольку номинальный собственник в понимании п. 103.3 НКУ определяется относительно доходов нерезидента). Надеемся, что это не помешает применению процедуры безналоговой ликвидации в случае распределения ликвидационной массы на бенефициара от номинального собственника;

- военный сбор не применяется к доходам в виде ликвидационной массы в результате безналоговой ликвидации. Это следует из того, что базовая норма п. 170.13-1 НКУ, предусмотренная разд. IV НКУ, была расширена и применяется к любой безналоговой ликвидации (в том числе, если решение о ликвидации было принято после 1 июля 2020 года). В связи с этим, на нее будут распространяться общие положения НКУ, о том, что военный сбор не применяется к доходам, освобожденным от НДФЛ согласно разд. IV НКУ. Кроме того, добавили также прямое упоминание об освобождении от военного сбора и в случае безналоговой ликвидации по п. 14 подразд. 1 разд. ХХ НКУ (при этом обе процедуры – согласно п. 170.13-1 и п. 14 подразд. 1 разд. ХХ НКУ теперь не отличаются);

- процедура безналоговой ликвидации не распространяется на иностранные компании и образования без статуса юридического лица в случае, если они созданы после 23 мая 2020 года

5) правило о том, что иностранная компания может быть зарегистрирована резидентом Украины, перенесено на 2022 год;

6) тест деловой цели применяется не ко всем операциям с нерезидентами, а только в следующих случаях: продажи/приобретение товаров (работ, услуг) с нерезидентами из низконалоговых юрисдикций или зарегистрированными в низконалоговой организационно-правовой форме; операции по начислению роялти в пользу нерезидентов (независимо от того, являются ли они низконалоговыми);

7) внесены поправки по распределению прибыли трастов, фондов, партнерств в пользу физических лиц - выгодополучателей. Исходя из текста законопроекта, в этом случае признание дохода у физического лица - резидента Украины происходит только в периоде осуществления выплат и, что важно, облагается в размере 9 + 1,5%. Плательщик, получивший такие доходы, должен отразить их в годовой декларации и на запрос ГНС обязан предоставить подтверждение таких выплат по решению уполномоченных органов траста/фонда/партнерства, в частности, трастового управляющего:

10. Підпункт 170.11.1 пункту 170.11 статті 170 доповнити двома новими абзацами такого змісту:

- У випадку, якщо джерелом виплат у грошовій чи негрошовій формі у зв’язку з розподілом прибутку, або його частини, поточного періоду та/або накопиченого (нерозподіленого) за попередні періоди є утворення без статусу юридичної особи, створене на підставі правочину або зареєстроване відповідно до законодавства іноземної держави (території) без створення юридичної особи, а саме, партнерство, траст, фонд, яке відповідно до законодавства та /або документів, які регулюють його діяльність (особистого закону), має право здійснювати діяльність, спрямовану на отримання доходу (прибутку) в інтересах свої учасників, партнерів, засновників, довірителів бенефіціарів або інших вигодоотримувачів, на користь таких учасників, партнерів, засновників, довірителів, бенефіціарів або інших вигодоотримувачів, сума таких виплат включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку - отримувача, та оподатковується за ставкою, визначеною підпунктом 167.5.4 пункту 167.5 статті 167 цього Кодексу. При цьому платник податку - отримувач таких виплат зобов'язаний подати річну податкову декларацію за відповідний звітний (податковий) період та відобразити такі виплати. На запит контролюючого органу платник податків зобов'язаний надати підтвердження таких виплат з рішеннями відповідних органів, зокрема, трастових (довірчих) керуючих

8) правило о том, что продажа акций/корпоративных прав, обеспеченных недвижимостью в Украине, должна облагаться налогом на репатриацию в Украине, перенесено на 1 января 2021 года. Учитывая это, после вступления в силу данного законопроекта возникнет небольшое окошко, в рамках которого такие операции не будут облагаться налогом на репатриацию*.

*Обращаем внимание, что формально, после вступления в силу данного законопроекта, операции, которые произошли с 23 мая по дату его вступления в силу также не должны облагаться налогом на репатриацию. Это обусловлено тем, что законопроект № 4065 содержит в этой части ретроактивную норму.
Таким образом, законопроект № 4065 вводит значительное число новшеств, в том числе, те, которые изначально им не предусматривались (в частности, нормы по безналоговой ликвидации через номинальных собственников, правило о распределении прибылей с трастов/фондов/партнерств и т. п.).

www.crowe.com.ua

Новости оффшоров

Открытие счета в платежной системе Payoneer

Рады сообщить, что наша компания стала партнером платежной системы Payoneer (USA).

Подробнее
ОАЭ и Гибралтар исключили из серого списка FATF

23 февраля 2024 года FATF на своем заседании решила исключила Гибралтар и Обьединенные Арабские Эмираты из серого списка.

Подробнее
Реестр компаний Гонконга публикует статистику

В общей сложности 132 246 местных компаний были вновь зарегистрированы в Государственном Реестре Гонконга в 2023 году, согласно статистике, опубликованной регистром компаний 15 января.

Подробнее